Procès

The first stone

In March 2019, the definitive monument began to be built with the involvement of the Platform Les Corts Women’s Prison Future Monument.

2019
març
Burial of documents at the ceremony of the laying of the foundation stone of the monument, 25/11/2019
Burial of documents at the ceremony of the laying of the foundation stone of the monument, 25/11/2019

Workplan for a monument

In June 2016 the Platform agreed on a wokplan for the creation of a monument for commemoration and public homage in accordance to the process already underway.

2016
juny
Poster for a Platform meeting, May 2017
Poster for a Platform meeting, May 2017

De-Vandalisation and further tributes

On the night of June 10, 2016, the five totems installed in 2014 were vandalised. The Platform Les Corts Women’s Prison Future Monument responded in an original way.

2016
maig
Des-Vandal initiative poster, 2016
Des-Vandal initiative poster, 2016

Tributes

Barcelona City Hall awarded its Medal of Honour in 2015 to the Platform Les Corts Women’s Prison Future Monument in recognition for their work towards promoting the recovery of the historical memory of Les Corts neighbourhood and their commitment in favour of peace and social justice.

2015
maig
El grupo promotor posando con la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Barcelona
El grupo promotor posando con la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Barcelona

The Prisoner's Voices

Right after the celebration of the 8th of March 2015 (International Women’s Day), and the commemoration of the 14th of April (anniversary of the proclamation of the 2nd Republic), the presentation of the exhibits at the temporary site of memory of Les Corts prison was re-arranged to give prominence to the voices of the women that lived there.

2015
abril
Conmemoración de la proclamación de la IIª República española en el Espacio de memoria provisional DONES/PRESÓ. Obra teatral “Les Veus de les Corts”, 14 de abril de 2015. Plataforma Futuro Monumento Cárcel de Mujeres de les Corts / EUROM
Conmemoración de la proclamación de la IIª República española en el Espacio de memoria provisional DONES/PRESÓ. Obra teatral “Les Veus de les Corts”, 14 de abril de 2015. Plataforma Futuro Monumento Cárcel de Mujeres de les Corts / EUROM

La primera pedra

El març de 2019 va començar la construcció del monument definitiu, en la qual es va implicar la Plataforma Futur Monument Presó de Dones de Les Corts.

2019
març
Enterrado de documentos en el acto de colocación de la primera piedra del monumento, 25/11/2019
Enterrado de documentos en el acto de colocación de la primera piedra del monumento, 25/11/2019

Pla de treball per a un monument

El juny de 2016 la Plataforma va aprovar un pla de treball per a la creació d’un monument de record i homenatge coherent amb el procés desenvolupat fins llavors.

2016
juny
Cartell de convocatòria de reunió de la Plataforma, Mayo 2017
Cartell de convocatòria de reunió de la Plataforma, Mayo 2017

Des-vandalització i més homenatges

La nit del 10 de juny de 2016 els cinc tòtems instal·lats l’any 2014 van ser vandalitzats. La Plataforma Futur Monument Presó de Les Corts hi va respondre d’una forma original.

2016
maig
Cartell de la iniciativa Des-Vandal, 2016
Cartell de la iniciativa Des-Vandal, 2016

Reconeixements

L’Ajuntament de Barcelona atorga l’any 2015 la Medalla d’ Honor a la Plataforma Futur Monument Presó de Dones de Les Corts en reconeixement de la seva tasca de recuperació de la memòria històrica del barri de les Corts i del seu compromís en favor de la pau i la justícia social

2015
maig
El grup promotor posant amb la Medalla de Honor de l'Ajuntament de Barcelona
El grup promotor posant amb la Medalla de Honor de l'Ajuntament de Barcelona

Les veus de les preses

A partir del 8 de març de 2015, dia internacional de la dona treballadora, i de la commemoració del 14 de abril, aniversari de la Segona República, els continguts expositius de l’espai de memòria provisional de la presó de Les Corts van ser transformats per a donar un major protagonisme a les veus de les dones que la van habitar.

2015
abril
Conmemoració de la proclamación de la IIª República espanyola al Espaci de Memòria Provisional DONES/PRESÓ. Obra teatral “Les Veus de les Corts”, 14 d'abrill de 2015. Plataforma Futur Monument Presó de dones de Les Corts/ EUROM
Conmemoració de la proclamación de la IIª República espanyola al Espaci de Memòria Provisional DONES/PRESÓ. Obra teatral “Les Veus de les Corts”, 14 d'abrill de 2015. Plataforma Futur Monument Presó de dones de Les Corts/ EUROM